Regulamin

REGULAMIN

Serwisów:
portalhydrauliczny.pl, firmyhydrauliczne.pl, znajdzhydraulika.pl, znajdzinstalatora.pl,
znajdzstudniarza.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisów internetowych:
portalhydrauliczny.pl, firmyhydrauliczne.pl, znajdzhydraulika.pl, znajdzinstalatora.pl,
znajdzstudniarza.pl (dalej łącznie zwane serwisami), świadczenia usług drogą elektroniczną,
określa prawa i obowiązki Użytkowników i Klientów serwisów, zakres odpowiedzialności
podmiotów posiadających prawo do administrowania usługami oraz zasady ochrony
prywatności i danych osobowych użytkowników serwisu

§ 1
Definicje
Regulamin- niniejszy dokument zawierający zasady korzystania z Serwisów.
Serwis- zorganizowana platforma informatyczna, znajdująca się pod adresem:
portalhydrauliczny.pl, firmyhydrauliczne.pl, znajdzhydraulika.pl, znajdzinstalatora.pl,
znajdzstudniarza.pl, stworzona przed Administratora.
Administrator- podmiot zarządzający i prowadzący serwisy
internetowe:portalhydrauliczny.pl, firmyhydrauliczne.pl, znajdzhydraulika.pl,
znajdzinstalatora.pl, znajdzstudniarza.pl.
Klient- każdy podmiot prawny (spółka, spółdzielnia, osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, itp.), korzystający z odpłatnych usług dostępnych w serwisach.
Użytkownik- każda osoba fizyczna, która korzysta z dostępnych serwisów

§ 2
Zasady ogólne
1. Właścicielem i jedynym Administratorem serwisów: portalhydrauliczny.pl,
firmyhydrauliczne.pl, znajdzhydraulika.pl, znajdzinstalatora.pl, znajdzstudniarza.pl
jest KMS Solutions Maciej Sierpiński, z siedzibą w Otwocku, przy ulicy Staszica 28,
NIP: 5321957193 REGON: 146528720
2. Serwis dedykowany jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem informacji o
produktach i usługach związanych z hydrauliką oraz tematyką pochodną.
3. Serwis prowadzony jest bezterminowo.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości
serwisów.
5. Użytkownikom/ Klientom przysługuje prawo korzystania z serwisów na warunkach i
w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
6. Administrator zastrzega, że korzystanie z serwisów odbywa się wyłącznie na ryzyko
Użytkownika/ Klienta
7. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie
Użytkownika/ Klienta po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z
postanowieniami zawartymi w indywidualnej ofercie kierowanej do Użytkownika/Klienta.
8. Za każdą odpłatną usługę Administrator serwisów zobowiązuje się do wystawienia
faktury VAT.
9. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie serwisów mogą być kierowane do
Administratora za pośrednictwem poczty internetowej na adres:
kontakt@portalhydrauliczny.pl
10. Struktura serwisów została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było
odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas
odwiedzania serwisów nie są też gromadzone żadne informacje służące do
identyfikacji Użytkowników/ Klientów
11. Wszelkie dane kontaktowe i osobiste Klientów serwisów są udostępniane za ich
zgodą.
12. Do korzystania z usług serwisów niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających
na korzystanie z zasobów Internetu: przeglądarki internetowej umożliwiającej
wyświetlanie stron WWW ( zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek
internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „
cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje oraz
wtyczki Adobe Flash Player w wersji 11x i nowszych).

13. Strona korzysta z plików COOKIES zgodnie z ustawieniami przeglądarki Użytkownika/Klienta.

§ 3
Korzystanie przez Użytkownika/ Klienta z serwisów.
1. Korzystanie przez Użytkownika/ Klienta z serwisów jest dobrowolne i bezpłatne
2. Każdy Użytkownik/ Klient korzystając z serwisów akceptuje bez żadnych zastrzeżeń
postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Administrator niniejszym informuje, że serwisy zawierają lub wykorzystują dobra
chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, które
zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych.
4. Użytkownik serwisów upoważniony jest do nieodpłatnego korzystania z udostępnionej
mu treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku
5. Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie
wykorzystywanie treści zamieszczonych na serwisach
do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności do celów komercyjnych,
wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Administratora i jest chronione prawami
autorskimi.
6. Administrator serwisów ma prawo dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w
wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz
międzynarodowego przez Użytkownika/Klienta. Jeżeli naruszenie regulaminu lub
przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim. Użytkownik/Klient
jest zobowiązany do naprawienia tych szkód jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o
odszkodowanie do Administratora, a ponadto Użytkownik/Klient będzie zobowiązany
do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora serwisów z tej
przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów
zastępstwa procesowego.

§ 4
Uprawnienia i Obowiązki Użytkownika/Klienta
1. Użytkownik/ Klient korzystający z serwisów ma możliwość:
a) Korzystania z zamieszczonych na serwisach informacji, które mają wyłącznie
charakter poglądowy i edukacyjny;
b) Prezentowanie swojej oferty handlowej w serwisie: Portal Hydrauliczny oraz
pozostałych portalach.
2. Użytkownik/ Klient nie jest uprawniony do:
a) Modyfikowania informacji zawartych na serwisach;
b) Wykorzystywania lub posługiwanie się logo, znakami towarowymi oraz innymi
oznaczeniami zamieszczonymi na portalach przez Administratora;
c) Wykorzystywania informacji zawartych w serwisach do innych celów niż osobisty
użytek.
3. Administrator:
a) Ma prawo zmienić Regulamin i dokonać jego modyfikacji w każdym czasie;
b) Ma prawo do dokonywania ciągłych zmian w materiałach i informacjach
zamieszczonych na portalach.

§ 5
Usługi
1. Za pośrednictwem serwisów Klient ma możliwość prezentowania
informacji i treści związanych z jego działalnością.
2. Wszystkie odpłatne usługi w serwisach świadczone są tylko i wyłącznie na zlecenie
Klienta.
3. Zamówienia na wszystkie dostępne usługi należy składać na odpowiednią skrzynkę
mailową bądź przez kontakt telefoniczny z administratorem serwisu
4. Usługa jest wykonywana po zapłacie przez Klienta określonej ceny wskazanej w
ofercie w zakładce „Oferta”
5. Formą płatności za usługi jest przedpłata dokonana w formie przelewu
elektronicznego lub przekazu pocztowego na wskazane konto bankowe, dokonany na
podstawie: faktury proformy, bądź oferty handlowej, która wysyłana jest droga
elektroniczną na wskazany adres mailowy
6. Do cen podanych w serwisach należy doliczyć 23% podatku VAT.
7. Umowę uznaje się za zawarta po zaksięgowaniu płatności za usługę na koncie
Administratora serwisu
8. Wszelkie terminy usług reklamowych należy uzgadniać z Administratorem serwisów
telefonicznie bądź drogą mailową.
9. Płatność za reklamę musi zostać zaksięgowana na koncie, co najmniej 5 dni przed
terminem jej wyświetlania.
10. Usługę reklamy w serwisach mogą wykupić jedynie Klienci korzystający z serwisów.
11. Szablon reklamowy może zostać dostosowany do potrzeb Klienta.
12. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług serwisówzarówno
już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości- może być w każdym czasie
zmieniany ( rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również
możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być
uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników oraz Klientów dodatkowych
warunków.
13. Administrator będzie informował na łamach serwisów o każdej zmianie zakresu usług
i jej przyczynach.
14. Klient jest zobowiązany przekazywać informacje na adres
kontakt@portalhydrauliczny.pl o każdej zmianie danych teleadresowych oraz o
zakresie sprzedawanego asortymentu. Administrator ma 14 dni na dokonanie zmian w
serwisach od dnia otrzymania stosownego powiadomienia.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne dane znajdujące się w
serwisach, jeżeli zmiany nie zostały zgłoszone Administratorowi.

§ 6
Warunki reklamacji
1. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną, jak i korzystania z serwisów należy przesyłać na adres
kontakt@portalhydrauliczny.pl.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do 21-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji
od chwili otrzymania stosownego oświadczenia od Klienta.
3. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej
Klienta.

§ 7
Zastrzeżenia
1. Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną sieci w celu
zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisów.
2. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego, całkowitego lub częściowego
wyłączenia serwisów w celu jego ulepszenia, dodawania usług, itp.
3. Czasowe wyłączenie serwisów nie może trwać dłużej niż 48godzin.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika/ Klienta
z serwisów,
b) Problemy w funkcjonowaniu serwisów,
c) Korzystanie z serwisów przez Użytkowników/ Klientów w sposób niezgodny z
postanowieniami niniejszego Regulaminu,
d) Przerwy w funkcjonowaniu serwisów,
e) Błędy, pomyłki, przeoczenia, jakie mogą pojawić się w informacjach
publikowanych na łamach serwisów z winy Klienta/Użytkownika.
5. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak
tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i
publikowane na łamach serwisów.

§ 8
Ochrona prywatności
1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych
osobowych na potrzeby portali: portalhydrauliczny.pl, firmyhydrauliczne.pl,
znajdzhydraulika.pl, znajdzinstalatora.pl, znajdzstudniarza.pl (zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
2. Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane
osobowe Klientów/ Użytkowników wszystkich serwisów.
3. Serwis został skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich
danych osobowych. Dane firmy są wymagane do publikacji treści w katalogach każdego
z serwisów..
4. Wszystkie zebrane przez Właściciela dane osobowe/ firmowe są chronione i
przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na
serwerach serwisów w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem
się do niej osób niepowołanych.
6. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i
odpowiednio przeszkolonych pracowników Właściciela, zobowiązanych umowami do
zachowania poufności.
7. Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom
postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
– gdy użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,
– na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl
obowiązującego prawa.
8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisach jest Właściciel
serwisów. Każdy Klient i Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich
danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian,
prosimy o kontakt z Właścicielem na adres: kontakt@portalhydrauliczny.pl.
9. Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami”) pozwala na
spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb użytkownika i ułatwia użytkownikom
nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych
na temat ruchu użytkowników w serwisie.
10. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników
serwisów i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i
odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z danym serwisem. Pliki
cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznania
danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą
poczty elektronicznej. Właściciel zaznacza także, że zapis plików cookie nie
umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych
komputerów użytkowników.
11. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach
statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność serwisów. Dzięki plikom
cookie możemy określić, które miejsca serwisów są dla użytkowników atrakcyjne.
Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy
użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki – należy je wykasować
z listy tymczasowych plików internetowych.
12. W Serwisach prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników,
gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one
wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania
serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204).
13. Powyższe dane są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania łączących nas umów, a
także w celu zawierania kolejnych umów w ramach łączącej nas współpracy (art.6 ust.1
lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Administrator w każdym czasie ma prawo dokonać zmian Regulaminu.
Użytkownik/ Klient serwisów zobowiązuje się do przestrzegania nowej,
zaktualizowanej wersji Regulaminu.
2. Wszystkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2013 i wiąże Klientów i
Użytkowników w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.